tekst

Sådan behandler vi personoplysninger i FOMO

Vores persondatapolitik handler om, hvordan vi behandler oplysninger om dig - både som person registreret i vores systemer og som bruger på www.fomo.dk og www.tryg.dk

Ansvar

Hvis du er medlem af FOMO, er vi dataansvarlig for de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med dit medlemskab.

Alle vores medlemmer indtegner forsikringer via vores forsikringssamarbejdspartner TRYG. Vi er derfor databehandlere for TRYG i forhold til de oplysninger, som vi modtager om dig, og som vi udveksler med TRYG, når vi indhenter forsikringstilbud og tegner forsikringer.

FOMO håndterer selv en stor del af vores medlemmers skadebehandling, og når vi gør det, fungerer vi også som databehandlere for TRYG.

Herudover er vi fælles dataansvarlige sammen med TRYG for de medlemsoplysninger, som vi indsamler og opbevarer til brug for medlemsmæssige behandlinger.

Tavshedspligt

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed behandler vi dine persondata fortroligt og vi har også tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også internt i FOMO medarbejderne imellem. Vi giver ikke dine personlige oplysninger videre. Eneste undtagelser er, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen giver grundlag for det.

Nedenfor kan du læse mere om vores persondatapolitik.

Under del 1 kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata, når vi:
A - Udarbejder tilbud eller tegner forsikring
B - Behandler skader
C - Udreder mistanke om svindel og i øvrigt administrerer forsikringsaftaler
D – Laver profilering, statistik og analyser samt automatiske afgørelser
E - Markedsfører produkter overfor dig
F - Bruger cookies, er på sociale medier og du besøger vores hjemmeside
G - Kommunikerer med dig i andre sammenhænge

Under del 2 kan du læse om, hvordan vi beskytter dine persondata, når vi:
H - Kommunikerer via mail
I - Behandler dine oplysninger digitalt
J - Oplever brud på persondatasikkerheden
K - Videregiver persondata til andre
L - Overfører oplysninger til tredjelande

Under del 3 kan du finde mere information om dine rettigheder inden for persondata:
M - Trække samtykke tilbage
N - Andre personrettigheder

Under del 4 kan du finde vores kontaktoplysninger og oplysninger om hvordan du klager.

 

DEL 1

Sådan behandler vi dine persondata, når vi:

A - Udarbejder tilbud eller tegner forsikring
Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, som tegner forsikringen (forsikringstager) samt andre personer, der er tilknyttet forsikringen.

Grundlaget for vores behandling er i så fald databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og forsikrede på kollektive forsikringer som fx arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer)
 • Begunstigede
 • Assurandører/kontaktpersoner
 • Ejer/bruger af en forsikret genstand

Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler
Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde aftalen. De oplysninger, som vi behandler under tilbud og indtegning, afhænger af den type forsikring, som der er tale om. Vi indhenter ikke helbredsoplysninger i forbindelse med tilbud og indtegning.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand (fx beskæftigelse, registreringsnummer, oplysninger om dine tidligere tilsvarende forsikringer og skader hos andre forsikringsselskaber)
 • Oplysninger om skyldigt gebyr i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).
 • Vores vurdering af dit kundeforhold og din lønsomhed, fx hvor mange skader du har haft sammenholdt med det antal skader, vi forventede du ville have.
 • De oplysninger der skal benyttes for at prissætte forsikringen, inkl. oplysninger fra eksterne registre, fx BBR

Vi indhenter dit samtykke til at behandle dit cpr-nummer.

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse)
 • BBR (din ejendom)
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • Bilstatistik.dk (information om køretøjer)
 • Virk.dk (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse på virksomheder)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Andre forsikringsselskaber
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af din forsikringsaftale
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

I visse tilfælde indhenter vi oplysninger om dine forsikringer fra dine nuværende og tidligere forsikringsselskaber samt udveksler oplysninger med samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og fordele. Vi indhenter dit samtykke til dette.

Opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer tilbud til private i op til 6 måneder, hvis du ikke accepterer tilbuddet. Hvis du tegner en forsikring, baserer vi som udgangspunkt vores opbevaring på forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra policens ophør, for det tilfælde at der bliver anmeldt en skade på et senere tidspunkt. Vi opbevarer også policen, så længe vi har registreret en skade.

B - Behandler skader
Når vi behandler skader, registrerer vi kun oplysninger om personer, som er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen. Grundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav), og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede fx ægtefælle/samlever og børn eller sikrede på kollektive forsikringer
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Modparter
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere og behandlere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Under skadebehandlingen behandler og registrerer vi alene de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere skaden. Det vil afhænge af den konkrete sag.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Forsikringsoplysninger (om nuværende og tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber om skader, skadetyper, skadeforløb, udbetalte erstatninger, skadedokumentation samt evt. dato og opsigelsesårsag)
 • Oplysninger om den beskadigede genstand (fx alder, købspris og undersøgelsesresultater)
 • Begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden (fx analyse, rekonstruktion af et uheld, taksatorrapport og politirapporter)
 • Oplysninger om helbred, sygdom og kontakter til sundhedsvæsenet
 • Løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstatningskrav)
 • Foto, film og telefonoptagelser af skaden 

 

Indsamling og videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødvendigt, for at vi og vores samarbejdspartnere kan behandle din skade, eller hvis vi er retligt forpligtede til det (fx indberetning af løbende erstatningsudbetalinger til SKAT).

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og sikrede på kollektive forsikringer)
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner og bipersoner
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administrationen, behandlingen og udbedringen af skade (fx taksatorer, værksteder, håndværkere, alarmcentraler og transportører)
 • Behandlere fx læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter mv.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder som kommuner, SKAT og politi
 • Ankenævn og domstole
 • Andre forsikringsselskaber (fx ved regres)
 • Panthavere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

I personskadesager vil det fremgå af den samtykkeblanket, som du underskriver, hvem vi kan indhente oplysninger fra, og hvem vi kan videregive oplysninger til. Det kan være speciallæger, som skal udarbejde en speciallægeerklæring, nuværende og tidligere bopælskommuner, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller andre specifikt angivne modtagere.

Opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer som udgangspunkt skader efter forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra anmeldelsen, for det tilfælde at en skade genoptages.


C - Udreder mistanke om svindel og i øvrigt administrerer forsikringsaftaler

Udreder mistanke om svindel

Vi har en legitim interesse i at kontrollere, at vi udbetaler den erstatning, skadelidte er berettiget til, og at vores kunder ikke skal betale højere præmier pga. forsikringssvindel. Grundlaget for vores behandling i forbindelse med mistanke om forsikringssvindel er derfor databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Hvis vi har mistanke om forsikringssvindel, vil undersøgelsen ske i samarbejde med vores forsikringssamarbejdspartner TRYG. Du kan læse om mere om undersøgelse af mulig forsikringssvindel på www.tryg.dk/om-tryg/forsikringssvindel.

Vi følger brancheorganisationen Forsikring & Pensions kodeks. Udover de oplysninger og kilder, som almindeligvis indgår i vores skadebehandling, indhenter vi i overensstemmelse med retningslinjerne i kodekset også oplysninger fra offentligt tilgængelige åbne profiler på de sociale medier.

Udbetaler bonus
Som forsikringstager via FOMO er du også medlem af TryghedsGruppen. Under visse forudsætninger får medlemmer udbetalt bonus beregnet på baggrund af forsikringsdækninger hos FOMO. For at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og cpr-nummer/cvr-nummer til TryghedsGruppen, som indbetaler på din NemKonto.

FOMO udbetaler også overskud i det omfang forsikringsdriften berettiger til det. Som medlem af FOMO er du berettiget til andel i det overskud, og som udgangspunkt udbetales din andel af overskuddet også til din NemKonto. I den forbindelse bruger vi også dit navn, adresse og cpr-nummer.

Administrerer manglende betaling
Misligholder du dine betalingsforpligtelser overfor FOMO, kan vi via TRYG indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.


D - Udarbejder statistik og analyser samt automatiske afgørelser
Vores forsikringssamarbejdspartner TRYG bruger dine oplysninger til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre deres produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger. De bruger statistik og analyser til overvågning af lønsomhed, udarbejdelse af forsikringstariffer samt til beregning af forsikringspræmier, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Deres forpligtelse til dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reguleringen samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører.

Vi anvender profilering, bl.a. når vi:

 • Beregner eller ændrer dine priser og vilkår samt giver dig produktanbefalinger, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).
 • Vurderer om vi kan træffe automatisk afgørelse i din sag, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).
 • Laver markedsføring og målrettet kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).
 • Vurderer risikoen for svindel i din sag, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).
 • Bygger prædiktive modeller til bl.a. lønsomhedsvurdering, prissætning, salgs- og mersalgsmuligheder, afgangsrisiko, forudsigelse af skadeudgift osv.

Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata, telefonnummer og virksomhedsdata) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase, boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Når vi laver profilering til brug for markedsføring og målrettet kommunikation, bruger vi også adfærdsdata og cookiedata indsamlet på internettet og ved brug af vores apps, services og hjemmesider, herunder hvad du har søgt på, og hvor længe du har været på siden medmindre, at du har sagt nej til brug af cookies til markedsføring.

Læs mere om vores brug af cookies i afsnit F nedenfor.

Vi anvender også dine oplysninger til statistik, analyser og prædiktive modeller, herunder profilering, med henblik på at forbedre vores produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger og styre vores forsikringsforretning, herunder:

 • Statistik, analyser og prædiktive modeller til brug for risikostyring og forsikringsformidling, fx udarbejdelse af forsikringstariffer, produktanbefalinger, overvågning af lønsomhed, generelle pris- og vilkårsændringer, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Vores grundlag for dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reguleringen samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) og databeskyttelsesloven §10.
 • Statistikker, analyser og prædiktive modeller til styring af vores forsikringsforretning, herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet, salg og mersalg, service og skadebehandling, tilgang og afgang af kunder og policer, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)
 • Andre statistikker, analyser og prædiktive modeller for at optimere vores forretning, fx indsatser til udredning af svindel, markedsføringstiltag og målretning af kommunikation, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)

Laver automatiske afgørelser
I visse situationer træffer vi afgørelser, der alene beror på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning eller tilsvarende betydelig påvirkning for dig, se databeskyttelsesforordningen art. 22. Det betyder, at behandlingen sker i vores systemer uden menneskelig involvering. Det er altså en regel eller algoritme i vores systemer, der beregner og meddeler dig resultatet.

Vi træffer sådanne individuelle automatiske afgørelser, når vi:

 • Online sælger en forsikring eller giver dig et tilbud. Prisen beregnes ved at sammenstille de oplysninger, du afgiver ved købet med vores vurdering af din risiko for skader. Jo højere/lavere risiko vi vurderer, at du har for at få en skade i forsikringstiden, jo højere/lavere kan prisen blive for din forsikring. Faktorer, som kan føre til en højere pris er fx, at du har en beskæftigelse med høj risiko for personskade eller bor i et område, hvor risikoen for oversvømmelse eller indbrud er højere end andre steder. Faktorer, der derimod kan føre til en lavere pris er fx, at dit hus har få m2 eller at du kører færre km om året end de fleste. Hvis vi ikke online kan give dig et tilbud eller sælge en forsikring, fx fordi du som kunde har haft et højere antal skader end vi havde forventet, vil du blive henvist til, at du i stedet kan kontakte os for at få et tilbud eller købe en forsikring hos en af vores medarbejdere
 • Online behandler din skade. Vi vurderer dit eventuelle krav på erstatning ved at sammenholde de oplysninger, du afgiver ved anmeldelsen med dine forsikringsdækninger, dine vilkår og dit kundeforhold i øvrigt, herunder antal skader. Vi kan også give en forhåndsvurdering af din dækning på en rejseforsikring. Afgørelsen kan resultere i hel eller delvis imødekommelse af dit krav/dækning eller i en afvisning. Hvis din skade ikke kan behandles automatisk fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger, på grund af sagens kompleksitet og omfang eller fordi vi vurderer, at der er øget risiko for svindel, vil din sag blive overgivet til behandling hos en af vores medarbejdere.

Formålet med vores automatiske afgørelser er at give dig mulighed for, at du kan få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet dine skader hurtigt og effektivt døgnet rundt, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 22, stk. 2, litra a (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt) eller litra c (samtykke).

Ønsker du ikke, at vi træffer afgørelsen automatisk, kan du altid kontakte os for at få et tilbud, købe en forsikring eller få behandlet din skade af en af vores medarbejdere i stedet.


Opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forplig¬tede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsyns¬lovgivning, herunder SII-reguleringen) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen, fx for at kontrollere at vores datamodeller er retvisende.

E - Kommunikerer via mail
Via vores markedsføring orienterer vi om nyheder, fordele samt tilbud på forsikringer. Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Vi indhenter bl.a. oplysninger fra den offentlige telefonbog og andre offentlige registre, konkurrencer du deltager i.

Vi kan også videregive dine personoplysninger (navn, telefon, adresse og e-mail), som vi har indsamlet henholdsvis fra offentlige tilgængelige registre, som led i et forsikringstilbud til dig, din tilmelding til vores nyhedsbreve, eller som vi har i vores kundesystemer, for at kunne målrette markedsføring af vores produkter og services på annonceplatforme fx på nyhedsmedier og sociale medier. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, anvende og videregive dine personoplysninger er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Som kunde hos os, kan du endvidere være berettiget til særlige rabatter og fordele. Hvis du ønsker at høre mere om disse rabatter og fordele, vil du blive bedt om at give samtykke. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, og videregive dine oplysninger er samtykke, se lov om finansiel virksomhed § 121 (privatkunder) og § 117 (erhvervskunder).

I erhvervskundeforhold kan vi desuden videregive sædvanlige oplysninger om virksomhedens navn og evt. kontaktdata på medarbejdere (navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer) til vores finansielle samarbejdspartnere med henblik på deres markedsføring af egne produkter og services. Vores behandlingsgrundlag for videregivelsen er § 121 stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Inden vi markedsfører vores forsikringer over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er til¬meldt Robinsonlisten.

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring ved at kontakte os på 62 21 44 88

F – Bruger cookies

Når du besøger www.fomo.dk, indsamler vi information om besøget. Ved hjælp af Google Analytics laver vi statistik over trafikken, som vi anvender til at forbedre vores hjemmeside.

Hvad er en cookie
En cookie er en lille tekstfil, der lagrer eller tilgår tidligere lagrede oplysninger på brugerens computer, tablet, smartphone eller lignende.

Der findes flere forskellige slags cookies. Nogle er nødvendige for at benytte onlineydelser, som når man lægger varer i indkøbskurven i en webshop. Andre cookies optimerer brugervenlighed ved at understøtte indstillinger, som brugeren selv har lavet ved eksempelvis at huske login til hjemmesider. Og andre igen anvendes til markedsføring ved at følge brugeren på tværs af webtjenester og/eller ved at analysere den enkelte brugers browsingvaner, som så kan sælges til 3.part. Og så findes der dem, som vi benytter til at lave statistik over den generelle trafik på hjemmesiden, så siden løbende kan optimeres.

Vi anvender følgende kategorier af cookies på vores website:

Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Vi bruger bl.a. sådanne cookies til verifikation af dig ved log in på ”Min Side”; til at huske indholdet i din indkøbskurv; udfyldning af formularer; eller til brug for beregningsfunktionerne på vores hjemmeside som f.eks. forsikringstilbud eller skadesdækning. Vi sætter også en cookie for at huske, om du har givet samtykke til eller fravalgt cookies.

Funktionelle cookies
Funktionelle cookies gør det muligt for vores hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. Det kan f.eks. være dine præferencer som dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

Statistisk cookies
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at måle trafik og analyserer brugeradfærd. De indsamler ikke oplysninger på et personhenførbart niveau men kun på aggregeret niveau.

Marketing cookies
Marketingcookies bruges til at tracke besøgende på vores af websites med henblik på, at vi kan vise dig målrettede annoncer og kampagner, når du besøger vores eller tredjeparters hjemmesider, og for at kunne give dig et forsikringstilbud tilpasset dit behov. Vi og vores samarbejdspartnere bruger også cookiedata til at analysere effekten af vores kampagner eller for at sikre os, at du ikke modtager samme reklame for mange gange. I vores cookie indstillinger kan du læse mere om, hvilke cookies, som vi anvender på vores hjemmeside; formålet med disse; hvem der sætter den enkelte cookie herunder tredjepartscookies; hvor længe cookies opbevares på dit IT-udstyr mv., ligesom du her kan til- og fravælge de forskellige cookies.

Afvisning af cookies
Du kan altid fravælge brugen af cookies (bortset fra cookies, som er nødvendige for at hjemmesides funktionalitet) ved at fravælge cookies i cookie indstillinger. Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, som du foretager.

Sådan undgår/fjerner du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies via dine browserindstillinger.

G – Kommunikerer med dig i andre sammenhænge
Når du kontakter os med spørgsmål om fx forsikringer, klager, eller hvis du er repræsentant eller kontaktperson for en af vores kunder, leverandører eller samarbejdspartnere behandler vi dine personoplysninger for at kunne give dig den rette hjælp, rådgivning eller service, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, anvende og videregive er samtykke, se databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) (ved behandling af almindelige oplysninger) og databeskyttelsesforordningens artikel 9. stk. 2 litra a), jf. artikel 6.stk. 1 litra a (ved behandling af særlige kategorier af oplysninger, herunder om helbredsforhold). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se nærmere afsnit III. N nedenfor.


DEL 2 SÅDAN BESKYTTER VI DINE PERSONDATA, NÅR VI:

H - Kommunikerer via mail
Hvis vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer eller sensitive personoplysninger, krypterer vi mailen til dig.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget mailen i din mailserver, eller når du sender mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage mails med transportkryptering (TLS), hvis din udbyder understøtter dette.

Det er vigtigt, at du generelt vælger en troværdig og sikker udbyder, som understøtter modtagelse af mail via TLS som standard. Du bør også sikre din konto med et stærkt kodeord og 2-faktorlogin.

Læs mere om det at være digital kunde på https://tryg.dk/digital.

I – Behandler oplysninger digitalt
Når du udfylder en kontaktformular, køber en forsikring, indhenter et tilbud eller anmelder en skade online, registrerer vi de oplysninger, som du giver os. Din skadeanmeldelse bliver krypteret. Vi gemmer oplysningerne, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring.

På Min Side og Min Virksomhed – dit personlige selvbetjeningsunivers – kan du finde oplysninger om nuværende forsikringer og ska¬der. Læs mere om det at være digital kunde på https://tryg.dk/digital. Du kan blive fritaget for at modtage din post i kundeportalen, hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

J - Oplever brud på persondatasikkerhed
FOMO er som databehandler for TRYG underlagt deres instruks og deres krav vedr. organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

I henhold til TRYGs instruks er vi derfor ansvarlig for at anmelde databrud til TRYG, som herefter anmelder til Datatilsynet.

Herudover er vi selvstændig ansvarlig for de oplysninger, som du har givet os i kraft af dit medlemskab, og oplever vi internt brud, sørger vi naturligvis for at anmelde bruddet til Datatilsynet.

Hvis vi eller TRYG oplever et brud på persondatasikkerheden, er vi efter persondatalovgivningen forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, er vi også forpligtede til at informere dig direkte. Det vil vi gøre via telefon, mail, sms, på vores hjemmeside eller via pressen, afhængigt af de kontaktoplysninger som vi har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet.

Skulle du opleve fejlagtigt at modtage et brev eller en mail stilet til en af vores kunder, kan du anmelde det pr. mail til fomo@fomo.dk eller tryg.sd@tryg.dk.

K - Videregiver persondata til andre
Da dine forsikringer tegnes via TRYG, er vi databehandlere for TRYG. De oplysninger, vi modtager om dig, udveksler vi derfor med TRYG.

Vi videregiver dog ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen.

Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere din forsikringsaftale, behandle din skade eller få dig registreret som medlem.

FOMO bruger selv databehandlere i forhold til driften af foreningen. Foreningens databehandlere behandler dog ikke oplysninger om dig eller dit medlemskab. Alle de oplysninger gemmes via TRYGs IT-systemer. TRYG bruger også databehandlere, bl.a. i forhold til udvikling, hosting, support og drift, men TRYG sørger for databehandleren er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen.

TRYG udfører altid en risikovurdering af vores databehandler, inden TRYG indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

Når vi indgår en aftale med en databehandler om at behandle dine personoplysninger på vores vegne, lægger vi vægt på, at databehandleren er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi udfører derfor en risikovurdering af vores databehandler, inden vi indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

L - Overfører oplysninger til tredjelande
TRYG anvender databehandlere og underdatabehandlere udenfor EU/EØS i forbindelse med IT-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi via TRYG overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din skade.

Når der bruges databehandlere udenfor EU/EØS, anvendes der altid Kommissionens standardkontrakter, se databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c.

DEL 3 DINE RETTIGHEDER INDEN FOR PERSONDATA:

M - Trække samtykke tilbage
Når du giver os dit samtykke, kan det ske mundtligt og skriftligt.
Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag, hvis vi ikke har et andet juridisk grundlag for at behandle dine oplysninger. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os på 62 21 44 88 eller skrive til os på fomo@fomo.dk.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til cookies og den relaterede behandling af dine persondata se afsnit I. F ovenfor.

N - Andre persondatarettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan altid selv ændre i dine stamoplysninger på Min Side på fomo.dk. Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til, at vi fremover kun behandler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til indsigelse. Det betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Det vil være tilfældet, hvis

 • vi behandler dine oplysninger på en forsikring eller i en skadesag uden, at du har indgået en forsikringsaftale med os, eller uden at det er nødvendigt til opgørelse af en skade, fx hvis du er registreret som pårørende til en forsikringstager,
 • vi bruger dine oplysninger til statistikker, analyser og prædiktive modeller for at forbedre vores forretningsmodel uden at vi har en retlig forpligtelse til dette eller uden, at det sker til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser,
 • vi bruger dine oplysninger til at vurdere risikoen for svindel,
 • vi bruger dine oplysninger til at målrette vores kommunikation, eller
 • vi logger dine oplysninger til brug for sikkerheden i vores systemer.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling herunder profilering af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er fx tilfældet hvis du har fået et tilbud eller tegnet en forsikring online, eller hvis du anmelder en skade digitalt, hvor vores pris og vurdering af dine dækninger eller erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du har ret til at tale med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format må modtage de per¬sonoplysninger, som du selv har givet os, og få dem overført til et andet forsikringsselskab.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet eller afvist din anmodning om brug af en af dine persondatarettigheder i 5 år.


DEL 4 SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS ELLER KLAGE

FOMO
Odensevej 8 A
5700 Svendborg
fomo@fomo.dk

Har du flere spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller vil du benytte dig af dine persondatarettigheder, er du også altid velkommen til at ringe til os på 62 21 44 88. Vi stiller dig så videre til den afdeling, der kan besvare dit spørgsmål.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine persondata, kan du også skrive til TRYG’s kvalitetsafdeling på kvalitetsafdelingen@tryg.dk. Du kan også skrive til TRYG’s databeskyttelsesrådgiver på dpo@tryg.dk.

I Danmark er det Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen bliver overholdt. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Vi håber dog, at du vil kontakte os først, så vi kan få afklaret problemet og få rettet op på evt. misforståelser.

Vi håber, at du retter henvendelse til os først, så vi kan hjælpe dig, vurdere din klage og opklare og rette op på eventuelle misforståelser.

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring.

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.