tekst

Sådan behandler vi personoplysninger i FOMO

Vores persondatapolitik handler om, hvordan vi behandler oplysninger om dig - både som person registreret i vores systemer og som bruger på www.fomo.dk og www.tryg.dk

Ansvar

Hvis du er medlem af FOMO, er vi dataansvarlig for de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med dit medlemskab.

Alle vores medlemmer indtegner forsikringer via vores forsikringssamarbejdspartner TRYG. Vi er derfor databehandlere for TRYG i forhold til de oplysninger, som vi modtager om dig, og som vi udveksler med TRYG, når vi indhenter forsikringstilbud og tegner forsikringer.

FOMO håndterer selv en stor del af vores medlemmers skadebehandling, og når vi gør det, fungerer vi også som databehandlere for TRYG.

Herudover er vi fælles dataansvarlige sammen med TRYG for de medlemsoplysninger, som vi indsamler og opbevarer til brug for medlemsmæssige behandlinger.

Tavshedspligt

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed behandler vi dine persondata fortroligt og vi har også tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også internt i FOMO medarbejderne imellem. Vi giver ikke dine personlige oplysninger videre. Eneste undtagelser er, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen giver grundlag for det.

Nedenfor kan du læse mere om vores persondatapolitik.

Under del 1 kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata, når vi:

A - Udarbejder tilbud eller tegner forsikring

B - Behandler skader

C - Udreder mistanke om svindel og i øvrigt administrerer forsikringsaftaler

D - Markedsfører produkter over for dig

Under del 2 kan du læse om, hvordan vi beskytter dine persondata, når vi:

E - Kommunikerer over mail

F - Behandler dine oplysninger digitalt

G - Oplever brud på persondatasikkerheden

H - Videregiver persondata til andre

I - Overfører oplysninger til tredjelande

Under del 3 kan du finde mere information om dine rettigheder inden for persondata:

J - Trække samtykke tilbage

K - Andre rettigheder

Under del 4 kan du finde vores kontaktoplysninger og oplysninger om hvordan du klager;  


Del 1

Sådan behandler vi dine persondata, når vi:

A - Udarbejder tilbud eller tegner forsikring

Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, som tegner forsikringen (forsikringstager) samt andre personer, der er tilknyttet forsikringen.

Grundlaget for vores behandling er i så fald databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og forsikrede på kollektive forsikringer som fx arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer)
 • Begunstigede
 • Assurandører/kontaktpersoner
 • Ejer/bruger af en forsikret genstand

Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde aftalen. De oplysninger, som vi behandler under tilbud og indtegning,afhænger af den type forsikring, som der er tale om. Vi indhenter ikke helbredsoplysninger i forbindelse med tilbud og indtegning.

Kategorier af personoplysninger kan være: 

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand (fx beskæftigelse, registreringsnummer, oplysninger om dine tidligere tilsvarende forsikringer og skader hos andre forsikringsselskaber)

Vi indhenter dit samtykke til at behandle dit cpr-nummer.

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse)
 • BBR (din ejendom)
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • Bilstatistik.dk (information om køretøjer)
 • Automobilforsikringsselskabernes fællesregister
 • Andre forsikringsselskaber
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af din forsikringsaftale
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

I visse tilfælde indhenter vi oplysninger om dine forsikringer fra dine nuværende og tidligere forsikringsselskaber samt udveksler oplysninger med samarbejdspartnere, som giver dig ret til rabat og fordele. Vi indhenter dit samtykke til dette.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer tilbud til private i op til 6 måneder, hvis du ikke accepterer tilbuddet. Hvis du tegner en forsikring, baserer vi som udgangspunkt vores opbevaring på forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra policens ophør, for det tilfælde at der bliver anmeldt en skade på et senere tidspunkt. Vi opbevarer også policen, så længe vi har registreret en skade.

B - Behandler skader

Når vi behandler skader, registrerer vi kun oplysninger om personer, som er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen. Grundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), art. 9, stk. 2, litra f (retskrav), og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede fx ægtefælle/samlever og børn eller sikrede på kollektive forsikringer
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Modparter
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere og behandlere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

Kategorier af personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler

Under skadebehandlingen behandler og registrerer vi alene de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere skaden. Det vil afhænge af den konkrete sag.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr-nummer for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Forsikringsoplysninger (om nuværende og tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber om skader, skadetyper, skadeforløb, udbetalte erstatninger, skadedokumentation samt evt. dato og opsigelsesårsag)
 • Oplysninger om den beskadigede genstand (fx alder, købspris og undersøgelsesresultater)
 • Begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden (fx analyse, rekonstruktion af et uheld, taksatorrapport og politirapporter)
 • Oplysninger om helbred, sygdom og kontakter til sundhedsvæsenet
 • Løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstatningskrav)
 • Foto, film og telefonoptagelser af skaden

Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødvendigt, for at vi og vores samarbejdspartnere kan behandle din skade, eller hvis vi er retligt forpligtede til det (fx indberetning af løbende erstatningsudbetalinger til SKAT).

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og sikrede på kollektive forsikringer)
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner og bipersoner
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administrationen, behandlingen og udbedringen af skade (fx taksatorer, værksteder, håndværkere, alarmcentraler og transportører)
 • Behandlere fx læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter mv.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Offentlige myndigheder som kommuner, SKAT og politi
 • Ankenævn og domstole
 • Andre forsikringsselskaber (fx ved regres)
 • Panthavere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner

I personskadesager vil det fremgå af den samtykkeblanket, som du underskriver, hvem vi kan indhente oplysninger fra, og hvem vi kan videregive oplysninger til. Det kan være speciallæger, som skal udarbejde en speciallægeerklæring, nuværende og tidligere bopælskommuner, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller andre specifikt angivne modtagere.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer som udgangspunkt skader efter forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra anmeldelsen, for det tilfælde at en skade genoptages.

C - Udreder mistanke om svindel og i øvrigt administrerer forsikringsaftaler

Udreder mistanke om svindel

Vi har en legitim interesse i at kontrollere, at vi udbetaler den erstatning, skadelidte er berettiget til, og at vores kunder ikke skal betale højere præmier pga. forsikringssvindel. Grundlaget for vores behandling i forbindelse med mistanke om forsikringssvindel er derfor databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Hvis vi har mistanke om forsikringssvindel, vil undersøgelsen ske i samarbejde med vores forsikringssamarbejdspartner TRYG. Du kan læse om mere om undersøgelse af mulig forsikringssvindel på www.tryg.dk/om-tryg/forsikringssvindel.

Vi følger brancheorganisationen Forsikring & Pensions kodeks. Udover de oplysninger og kilder, som almindeligvis indgår i vores skadebehandling, indhenter vi i overensstemmelse med retningslinjerne i kodekset også oplysninger fra offentligt tilgængelige åbne profiler på de sociale medier.

Udbetaler bonus

Som forsikringstager via FOMO er du også medlem af TryghedsGruppen. Under visse forudsætninger får medlemmer udbetalt bonus beregnet på baggrund af forsikringsdækninger hos FOMO. For at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og cpr-nummer/cvr-nummer til TryghedsGruppen, som indbetaler på din NemKonto.

FOMO udbetaler også overskud i det omfang forsikringsdriften berettiger til det. Som medlem af FOMO er du berettiget til andel i det overskud, og som udgangspunkt udbetales din andel af overskuddet også til din NemKonto. I den forbindelse bruger vi også dit navn, adresse og cpr-nummer.

Administrerer manglende betaling

Misligholder du dine betalingsforpligtelser overfor FOMO, kan vi via TRYG indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udarbejder statistik og analyser

Vores forsikringssamarbejdspartner TRYG bruger dine oplysninger til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre deres produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger. De bruger statistik og analyser til overvågning af lønsomhed, udarbejdelse af forsikringstariffer samt til beregning af forsikringspræmier, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Deres forpligtelse til dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reguleringen samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører.

D - Markedsfører produkter overfor dig

Via vores markedsføring orienterer vi om nyheder, fordele samt tilbud på forsikringer og skadeforebyggende produkter. Grundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Vi indhenter bl.a. oplysninger fra den offentlige telefonbog og andre offentlige registre, konkurrencer du deltager i, samt samarbejdspartnere som du er medlem/kunde hos eller har anden forbindelse til, som giver dig ret til særlige rabatter og fordele.

Inden vi markedsfører vores forsikringer over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er tilmeldt Robinsonlisten.
Du kan altid gøre indsigelse mod vores markedsføring ved at kontakte os på 62 21 44 88.

Del 2

Sådan beskytter vi dine persondata, når vi:

E - Kommunikerer via mail

Når vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer, følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, krypterer vi mailen til dig.

Vær opmærksom på, at hvis du sender mails til os, kan vi ikke garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, da det vil afhænge af din udbyder.

Læs mere om det at være digital kunde i FOMO på vores samarbejdspartners hjemmeside her: https://tryg.dk/digital

 

F - Behandler oplysninger digitalt

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies. Du kan læse vores cookiepolitik for yderligere oplysninger, herunder hvordan du deaktiverer sporing af cookies.

Når du køber en forsikring, indhenter et tilbud eller anmelder en skade online via www.fomo.dk, bliver de oplysninger, som du giver registreret hos vores forsikringssamarbejdspartner TRYG. Din skadeanmeldelse bliver krypteret. Oplysningerne bliver gemt, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring.

Via FOMO har du også mulighed for selvbetjening På Min Side. Her kan du finde oplysninger om nuværende forsikringer og skader.

Endelig kan du via FOMO’s hjemmeside bruge sidens kontaktformular eller f.eks. tilmelde dig til foreningens generalforsamling. De personoplysninger du afgiver i forbindelse hermed bliver også gemt, men dog ikke længere end fornødent.

Hvis du skriver til os eller TRYG via Facebook, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer til os på 62 21 44 88.

G - Oplever du brud på persondatasikkerheden

FOMO er som databehandler for TRYG underlagt deres instruks og deres krav vedr. organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

I henhold til TRYGs instruks er vi derfor ansvarlig for at anmelde databrud til TRYG, som herefter anmelder til Datatilsynet.

Herudover er vi selvstændig ansvarlig for de oplysninger, som du har givet os i kraft af dit medlemskab, og oplever vi internt brud, sørger vi naturligvis for at anmelde bruddet til Datatilsynet.

Hvis vi eller TRYG oplever et brud på persondatasikkerheden, er vi efter persondatalovgivningen forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet indenfor 72 timer.

Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, er vi også forpligtede til at informere dig direkte. Det vil vi gøre via telefon, mail, sms, på vores hjemmeside eller via pressen, afhængigt af de kontaktoplysninger som vi har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet.

Skulle du opleve fejlagtigt at modtage et brev eller en mail stilet til en af vores kunder, kan du anmelde det pr. mail til fomo@fomo.dk eller tryg.sd@tryg.dk. 

H - Videregiver persondata til andre

Da dine forsikringer tegnes via TRYG, er vi databehandlere for TRYG. De oplysninger, vi modtager om dig, udveksler vi derfor med TRYG.

Vi videregiver dog ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen.

Vi videregiver kun de fornødne personoplysninger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere din forsikringsaftale, behandle din skade eller få dig registreret som medlem.

FOMO bruger selv databehandlere i forhold til driften af foreningen. Foreningens databehandlere behandler dog ikke oplysninger om dig eller dit medlemskab. Alle de oplysninger gemmes via TRYGs IT-systemer. TRYG bruger også databehandlere, bl.a. i forhold til udvikling, hosting, support og drift, men TRYG sørger for databehandleren er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen.

TRYG udfører altid en risikovurdering af vores databehandler, inden TRYG indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

I - Overfører oplysninger til tredjelande

TRYG anvender databehandlere og underdatabehandlere udenfor EU/EØS i forbindelse med IT-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi via TRYG overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din skade.

Når der bruges databehandlere udenfor EU/EØS, anvendes der altid Kommissionens standardkontrakter, se databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c. 

Del 3

Dine rettigheder inden for persondata:

J - Trække samtykke tilbage

Når du giver os dit samtykke, kan det ske mundtligt og skriftligt.

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag, hvis vi ikke har et andet juridisk grundlag for at behandle dine oplysninger. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os på 62 21 44 88 eller skrive til os på fomo@fomo.dk.

K - Andre persondatarettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan altid selv ændre i dine stamoplysninger på Min Side på fomo.dk.Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til, at vi fremover kun behandler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til indsigelse. Det betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er tilfældet, hvis du har fået et tilbud eller tegnet en forsikring via fomo.dk, eller hvis du anmelder en skade digitalt via TRYGs hjemmeside, hvor vores pris og erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du har ret til at tale med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinbart format må modtage de personoplysninger, som du selv har givet os, og få dem overført til et andet forsikringsselskab.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk).

Del 4

Sådan kan du kontakte os eller klage

FOMO
Odensevej 8 A
5700 Svendborg
fomo@fomo.dk

Har du flere spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller vil du benytte dig af dine persondatarettigheder, er du også altid velkommen til at ringe til os på 62 21 44 88. Vi stiller dig så videre til den afdeling, der kan besvare dit spørgsmål.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine persondata, kan du også skrive til TRYGs kvalitetsafdeling på kvalitetsafdelingen@tryg.dk. Du kan også skrive til TRYGs databeskyttelsesrådgiver på dpo@tryg.dk.

I Danmark er det Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen bliver overholdt. Du kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Vi håber dog, at du vil kontakte os først, så vi kan få afklaret problemet og få rettet op på evt. misforståelser.

 

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring. 

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.