richtext0

Hvilke forsikringer skal du vælge?

Det kan være svært som forbruger at vælge de rette forsikringer og det rigtige forsikringsselskab. Til forsikringer er ofte knyttet omfattende betingelser, og ethvert selskab med respekt for sig selv vil naturligvis fremhæve egne produkter og dyder som de bedste på markedet. Så valget er ikke altid ligetil.

Tag udgangspunkt i dine behov

Det er en god idé at tage udgangspunkt i dine behov for økonomisk tryghed, når du skal vælge forsikring og forsikringsselskab. Hvilke ting, indbo, ejendom, bil m.v. der skal forsikres og til hvilken værdi? Og hvad med ulykkesforsikring? Hvordan ser økonomien ud, hvis du eller et familiemedlem kommer alvorligt til skade?

Sæt dig ind i vilkårene. Ved tegning af forsikring indgår du en aftale med Tryg Gruppeforsikring. Dækningen på din forsikring fremgår af policen og forsikringsbetingelserne. I tilfælde af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. I forbindelse med at aftalen indgås, har du krav på at få udleveret forsikringsbetingelserne. Det er en god idé at få læst betingelserne inden aftalens indgåelse, så du er klar over, hvilke ydelser forsikringen indeholder. Vær f.eks. opmærksom på, om forsikringen indeholder selvrisiko. Det kan ofte være et middel til at reducere prisen, men opfylder måske ikke dine forsikringsbehov.

Dobbeltdækning

Når du tegner tingforsikringer, fx indbo-, villa eller bilforsikring, skal du være opmærksom på, at visse skader kan være dækket af en anden forsikring eller af et evt. serviceabonnement. Skader på glas, kummer og hårde hvidevarer kan være dækket på en indboforsikring, men også på en villaforsikring eller på en udlejers bygningsforsikring.

Rejse og afbestillingsforsikring kan være inkluderet i den ferierejse, du har købt. Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring. På personforsikringer, ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer og evt. også fra den offentlige sygesikring kan der ved samme skade være mulighed for udbetaling fra andre personforsikringer. Fx. kan dækning for personskader både være dækket af en rejseforsikring, ulykkesforsikring og en livs- og pensionsforsikring.

Forsikringsbetingelserne

I forsikringsbetingelserne kan du læse mere om bl.a., hvornår forsikringen kan opsiges, forsikringsaftalens løbetid og eventuelle muligheder for fornyelse, samt forsikringens dækningsomfang.

Rådgivning

Ring til os på tlf. 62 21 44 88 eller kom ind på vort kontor i Svendborg eller kontakt en af vore assurandører, hvis du ønsker vejledning og rådgivning. Her kan du også rekvirere forsikringsbetingelser for de forsikringer, som du overvejer at tegne. På vores hjemmeside kan du også få et overblik over vore produkter m.v.

Anmeldelse af skade

Hvis skaden sker
Har du været ude for en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til selskabet. Du kan anmelde skaden elektronisk her på hjemmesiden eller kontakte os på tlf nr. 62 21 44 88

Fortrydelsespolitik

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale i henhold til forsikringsaftalelovens § 34 i.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen.

Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller e-mail). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed § 60, således at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – fx pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

FOMO Odensevej 8A, 5700 Svendborg. E-mail: fomo@fomo.dk

Hvis du fortryder
Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan FOMO ved fjernsalg* fastholde kravet på præmien bortset fra de første 14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt.
*Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås uden parterne mødes fysisk.

Hvis du er utilfreds

Klagemuligheder
Er du ikke tilfreds med behandlingen af din forsikringssag, kan du klage til os. Enten skriftligt eller telefonisk. Hvis du efter din henvendelse til os stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitets afdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling: Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup Tlf. 44204291 - kvalitet@tryg.dk

Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring, Østergade 18, 2. · 1100 København K · Tlf. 33158900 mellem kl. 10.00 – 13.00. www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for forsikring skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.


Om FOMO

Hvad er FOMO?
FOMO er en forening. Vi blev stiftet i 1963. Oprindeligt med det formål at sørge for billige bilforsikringspræmier til vores medlemmer. Nu er målsætningen at sørge for både billige bilforsikringer, men også andre private forsikringer til medlemmerne. Det fremgår direkte af foreningens vedtægter. Det betyder også at udgangspunktet ikke er ”hvad kan vi tjene på det”, men ”hvad kan vi gøre det for”, og hvis der er overskud i foreningen, bliver overskuddet udloddet til foreningens medlemmer.
Da FOMO er en forening, har foreningen egne vedtægter, ligesom foreningen hvert år afholder generalforsamling i Svendborg i marts eller april måned. Vedtægterne kan du finde her.

Hvor tegnes forsikringerne?
FOMO har en samarbejdsaftale med Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Forsikringerne formidles af FOMO og tegnes i Tryg.

FOMO er omfattet af Lov om Forsikringsformidling, og FOMO’s virksomhed betegnes i loven som forsikringsformidling. Udøvelse af forsikringsformidling kræver tilladelse fra Finanstilsynet, hvilket FOMO har ansøgt om. Finanstilsynets register over forsikringsformidlere kan findes på tilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Når du tegner forsikring i FOMO, accepterer du samtidig, at FOMO og Tryg må videregive oplysninger til og fra hinanden om dine forsikringsforhold. Se også vores privatlivspolitik, som du kan finde her.

Fordi vi samarbejder med TRYG, udbyder vi primært forsikringsprodukter fra TRYG. Vi er dog ikke kontraktligt forpligtet til kun at udbyde produkter fra TRYG, og vi kan derfor udbyde produkter fra andre forsikringsselskaber.

Hvor foregår skadebehandlingen?
FOMO varetager selv en stor del af skadebehandlingen af de forsikringsskader, som foreningens medlemmer oplever. Det sker via systemer, som leveres af TRYG.

Behandling af forsikringsskader i forbindelse med ulykkesforsikringer og personskader håndteres dog af TRYG, i forhold til skadebehandling.
Selvom skadebehandlingen foregår via systemer fra TRYG, repræsenterer FOMO dog altid dig, som medlem.

Tilhørsforhold
FOMO ejer ikke en andel på 10 % eller mere af hverken kapitalen eller stemmerettighederne i TRYG, og det modsatte gør sig heller ikke gældende for TRYG i forhold til FOMO.

Der er heller ikke andre forsikringsselskaber, eller moderselskaber hertil, som direkte eller indirekte helt eller delvist ejer FOMO.
FOMO er altså en fuldstændig og uafhængig forening.


Aflønning
Fra medlemmernes præmiebetaling modtager FOMO tilskud til driften af foreningen. Tilskuddet er opgjort som flere procentdele af præmieindbetalingerne.

Overskud på forsikringsdriften udbetales til medlemmerne eller genanvendes i foreningens drift.

Som medlem betaler du altså ikke et honorar til FOMO, men du betaler dog et mindre årligt kontingent for at være medlem af foreningen. Kontingentet bruges også som tilskud til driften af foreningen.

Tilsyn og garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, www.skadesgarantifonden.dk.

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring. 

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.